Rychlý výběr:  
JAK SE DRAŽÍ

Jak úspěšně vydražit ?
19. září 2011  

Jak vydražit - obecný nástin postupu pro zájemce o dražbu dobrovolnou Dražba dobrovolná podle zákona o Veřejných dražbách č. 26/2000 Sb.

 1. Dobře se seznámit s předmětem dražby to je:
  • prostudovat znalecký posudek a dražební vyhlášku, (§ 20)
  • zúčastnit se prohlídky předmětu dražby
  • podle dražební vyhlášky složit dražební jistotu na účet dražebníka nebo hotově
 2. V dražební den zájemce o dražbu:
  • se zúčastní dražby osobně či prostřednictvím svého zástupce,
  • pokud tak již neučinil dříve, má zájemce poslední příležitost složit v hotovosti dražební jistotu a to do rukou dražebníka
  • doloží svoji totožnost, popřípadě zplnomocnění
  • doloží složení dražební jistoty podle dražební vyhlášky
  • podepíše čestné prohlášení účastníka dražby, že není osobou vyloučenou z dražby (§ 3) např. že nesložil dražební jistotu, je v insolvenci ……
  • po zápisu do dražby převezme dražební číslo
 3. Zahájení dražby:
  • licitátor (§ 8) v čase uvedeném v dražební vyhlášce prohlásí, že zahajuje dražbu a učiní vyvolání (§ 2 odst. 2, § 23 odst. 6) v němž:
  • označí a popíše předmět dražby včetně odhadnuté nebo zjištěné ceny, popíše další důležité skutečnosti s odkazem na dražební vyhlášku
  • seznámí účastníky dražby se způsobem licitace (anglická licitace pouze nahoru)
  • seznámí účastníky dražby s hodnotou nejnižšího podání a nejnižšího příhozu
  • seznámí účastníky dražby s jeho povinnou zákonnou formulací poslední třetí výzvy účastníkům k podání – učinění vyšší nabídky
  • seznámí účastníky dražby s tím, že po dvou výzvách k podání a nevyslyšené třetí výzvě udělí licitátor příklep (§ 2 pís. j.) účastníkovi s dosud nejvyšším podáním – vydražiteli.
 4. Licitace – průběh dražby (§ 23):
  • na závěr vyvolání vyzve licitátor účastníky dražby k učinění prvého podání, které musí být minimálně v hodnotě nejnižšího podání. Podání je správné, pokud účastník dražby učiní nabídku ústně a zvedne dražební číslo
  • pokud účastníci dražby činí nová podání, tak se draží – licituje se
  • licitátor má pravomoc a může v průběhu dražby snížit nejnižší příhoz
  • po dvou marných výzvách a nevyslyšené třetí výzvě udělí licitátor příklep – vydražiteli
  • dražba končí
  • vydražitel obdrží od dražebníka protokol o provedené dražbě ( § 27)
  • dražební jistota složená vydražitelem se započte do ceny dosažené vydražením
  • účastníci dražby, kterým nebyl udělen příklep, vrátí dražební číslo. Dražební jistota bude neúspěšným účastníkům dražby vrácena stejnou cestou tak, jak byla složena
 5. Úhrada ceny dosažené vydražením (§ 29) – lhůta pro zaplacení:
  • po skončení dražby začíná vydražiteli běžet lhůta pro zaplacení ceny dosažené vydražením,. tato lhůta je uvedena v dražební vyhlášce
  • pokud vydražitel ve lhůtě doplatí částku do hodnoty ceny dosažené vydražením, přechází na vydražitele tímto dnem vlastnictví k předmětu dražby zpětně, a to ke dni udělení příklepu. K doplacení je částka, která se rovná rozdílu ceny dosažené vydražením a vydražitelem složené jistoty
  • neuhrazením ceny dosažené vydražením ve stanovené lhůtě vydražitel zmařil dražbu (§ 24) se všemi důsledky pro vydražitele
 6. Po uhrazení ceny vydražitelem dražebník:
  • zpracuje potvrzení o nabytí vlastnictví (§ 31), které předá vydražiteli
  • vypracuje další povinnou dokumentaci k dražbě, kterou v případě nemovitostí zašle dražebník na katastr nemovitosti a příslušným institucím
  • předá výtěžek dražby (§ 35), po odečtení přímých nákladů dražby a odměny dražebníka, navrhovateli dražby
 7. Předání předmětu dražby
  • nabyl-li vydražitel vlastnictví k předmětu dražby, pak:
  • dražebník a bývalý vlastník předají vydražiteli předmět dražby s doklady nutnými pro nakládání s předmětem dražby
  • jde–li o nemovitost, sepíše dražebník v místě nemovitosti předávací protokol s popisem skutečného stavu objektu v den předávání, protokol podepíše bývalý vlastník, vydražitel a dražebník
  • veškeré přímé náklady spojené s předáním předmětu dražby hradí vydražitel. Náklady které, vznikly zaviněním dražebníka nebo bývalého vlastníka vydražitel nehradí

Některé důležité pojmy:
 • Zmaření dražby (§ 24)
  • neuhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením ve lhůtě, která je stanovena v dražební vyhlášce, má to za následek zmaření dražby
  • vydražitel nenabývá vlastnictví k předmětu dražby
  • „vydražiteli“ není povoleno účastnit se opakované dražby
  • složená dražební jistota „vydražitelem“ se použije k úhradě nákladů opakované dražby
 • Nevydražení předmětu dražby
  • neučiní-li nikdo z účastníku dražby na výzvu licitátora ani prvé podání, může licitátor podle smlouvy s navrhovatelem snížit nejnižší podání a to o hodnotu smluvně dohodnutou s navrhovatelem (ne vždy má tuto možnost),
  • pokud na výzvu licitátora neučiní žádný z účastníků dražby prvé podání, licitátor dražbu ukončí.
 • Upuštění od dražby:
  • dražebník může do zahájení dražby upustit od dražby (§22) na žádost vlastníka, je li dražba neoprávněně navržena, bylo –li odstoupeno od smlouvy o dražbě, bylo –li zahájeno insolvenční řízení nebo výkon rozhodnutí, atd.
 • Dražba nedobrovolná:
  • POZOR v nedobrovolné dražbě je třeba účast dobře zvážit a poradit se s odborníky na danou problematiku. Mohou nastat vydražiteli problémy, pokud se dosavadní dlužník (vlastník předmětu dražby – nemovitosti) odmítá vystěhovat nebo se smířit s nedobrovolnou dražbou. Soudní procesy konané na základě žalob mohou trvat velmi dlouho a to i několik let. Vydražitel může být velmi zásadně omezen v nakládání s předmětem dražby !!


  • Hodně úspěchů při dražbě přeje dražebník NOTOS spol. s.r.o.

 • .:  N o v i n k y  :.

  Poradíme, pomůžeme.

  Dosluhující insolvenční správce Ing. Jiří Rydval s 20-letou praxí poskytuje krizové řízení firem, poradenství v insolvenčním řízením firem a podnikatelů, v oddlužení, v exekucich občanů a firem.
  "Nezapomeňte jak důležitá je prevence."

  Insolvenčním správcům poskytneme sídlo - kancelář na Praze 2 nebo Praze západ, součinnost při správě majetkové podstaty, zpeněžení, vedení insolvenčního řízení, jednání s věřiteli a úpadci.

  Ing. Jiří Rydval tel. 603 24 10 79, mail: rydval@atlas.cz,

  více

  Reality

  Společnost NOTOS poskytuje občanům a firmám řešení a poradenství v oblasti realit a veřejných dražeb.


  Účetní kancelář

  Společnost MERYMO s.r.o. účetní a daňová kancelář s auditorskou praxí a praxí s vedením účetnictví pro ins. správce i podnikatelské subjekty poskytne své ekonomické a účetní služby.

  Ing. Ludmila Kuncová tel.602647620

  více

  Penzion schola

  Penzion NOTOS schola poskytuje prostory k firemnímu jednání, školení, sídla společností, ubytování, rekreaci a odpočinek nedaleko Prahy u zříceniny hradu Okoř
  www.penzionschola.cz

  více

  Rodinný dům v Kralupech nad vltavou za 800 000,-Kč


  Nemovitost za min 420 000,-Kč Luštěnice


  .:  O d k a z y  :.

  Centrální adresa

  Zákon o veřejných
  dražbách
  č. 26/2000 Sb

   
    Copyright © 2011 -  Sdružení pro rozvo regionu Bene.cz    @ webmaster